Handels- og leveringsbetingelser for Create Freedom By Faith

Generelle betingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for Create Freedom By Faith.

Produkter, tjenester og ydelser udbydes af:

Create Freedom By Faith
Langevænget 3
5500 Middelfart
CVR: 42855499
support@createfreedombyfaith.com

Enhver ydelse fra Create Freedom By Faith til Kunden sker i henhold til nedenstående forretningsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale herom mellem parterne. Kundens eventuelle angivelse af særlige vilkår i ordrer, mails m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Create Freedom By Faith skriftligt har accepteret disse.

Indgåelse af aftale

Såfremt Kunden fremsender anmodning om køb af et virtuelt produkt, anses aftale for indgået, når Create Freedom By Faith har fremsendt Coaching Agreement til Kunden, eller på anden skriftlig vis bekræftet, at aftale foreligger.

Såfremt Create Freedom By Faith fremsender tilbud til Kunden om køb af et virtuelt produkt, anses aftale for indgået, når Kunden skriftligt har bekræftet det fremsendte tilbud. Tilbud og accept er bindende for begge parter, alene med forbehold for præceptive lovbestemmelser, som f.eks. i forbrugeraftaleloven.

Hvis tilmelding sker med angivelse af CVR-nr., eller såfremt faktura ønskes udstedt til en virksomhed med CVR-nr., anses parternes aftale for en aftale mellem to erhvervsdrivende. Der kan ligeledes være tale om en erhvervsaftale, når Kunden skal benytte den købte ydelse eller produkt i forbindelse med sin erhvervsvirksomhed.

Betaling

Create Freedom By Faith modtager betalinger med bankoverførsel. Betalingen vil ske, når Coaching Agreement er oprettet, med mindre andet er aftalt.

Create Freedom By Faith ved ikke, om det program, Kunden har købt, er fradragsberettiget i Kundens virksomhed. Afklar dette i individuelle tilfælde med en skatterådgiver.

Hvis Kunden misligholder en betaling eller forsinker den, har Create Freedom By Faith ret til at afvise tjenesten eller leveringen, indtil alle forfaldne betalinger er foretaget. I dette tilfælde har Create Freedom By Faith også ret til at tilbageholde, afbryde, forsinke eller helt stoppe tjenester uden at være forpligtet til at kompensere Kunden for eventuelle omkostninger. Disse rettigheder gælder med forbehold af andre kontraktmæssigt aftalte eller lovbestemte rettigheder og krav fra Create Freedom By Faiths side.

Betaling i rater

Kunden har ved bestemte ydelser eller produkter mulighed for at betale i rater med bankoverførsler. Ved ratebetaling vil Kunden betale første del af ydelsen/produktet ved bestilling. Øvrige rater betales i henhold til den fastlagte betalingsplan, som vil fremgå på aftalen. Ved hver ratebetaling vil Kunden modtage en mail med en bekræftelse på betalingen, samt oversigten af restbeløbet. Når Kundens sidste rate er betalt, vil ratebetalingen ophøre og Kunden vil modtage en mail med bekræftelse på fuldt betaling.

Ved for sen betaling pålægges for erhvervskunder 2% rente pr. påbegyndt måned samt et kompensationsbeløb og rykkergebyr. Ved for sen betaling pålægges for forbrugere renter i henhold til renteloven (nationalbankens udlånsrente med tillæg af 8% pr. år) samt et rykkergebyr.

Ansvar

Ydelser eller produkter bruges på egen risiko. Kunden anerkender og accepterer, at Kunden ikke er garanteret at opnå specifikke, personlige, professionelle eller økonomiske resultater eller tjene nogen bestemt indkomst ved at købe et eller flere af dets ydelser eller produkter. Create Freedom By Faith giver ingen løfter, erklæringer eller garantier vedrørende realiseringen af nogle mål, forhåbninger eller bestræbelser, Kunden måtte identificere eller vælge at forfølge under eller som et resultat af Kundens køb af et eller flere af Create Freedom By Faiths ydelser eller produkter. Kunden accepterer at bruge et hvilket som helst af de købte ydelser eller produkter på egen risiko. Kunden er eneansvarlig for eventuelle beslutninger og handlinger, der er et resultat af Kundens brug af ydelserne eller produkterne. Create Freedom By Faith yder ikke psykologisk, investerings- eller finansiel rådgivning. Derudover er Kunden eneansvarlig for at tage alle nødvendige handlinger for at sikre Kundens medicinske sikkerhed.

Fortrydelsesret

Reglerne i dette afsnit gælder alene for forbrugere. Handler kunden som erhvervsdrivende/erhvervskunde gælder reglerne om fortrydelsesret ikke.

Forbrugere har i henhold til forbrugeraftalelovens kapitel 4 ret til at fortryde et køb såfremt visse betingelser er opfyldt.

Tjenesteydelser

For tjenesteydelser løber fortrydelsesretten i 14 dage fra Kundens bestilling heraf – med mindre tjenesteydelsen afholdes inden de 14 dage er udløbet – i dette tilfælde ophører Kundens fortrydelsesret, når tjenesteydelsen leveres.

Køb af tjenesteydelser og digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikkeligt er ikke omfattet af fortrydelsesretten, jf. forbrugeraftaleloven § 18, stk. 2, nr. 13. Det betyder, at der for sådanne produkter ikke gælder nogen fortrydelsesret, medmindre andet specifikt er aftalt.

I henhold til forbrugeraftaleloven gælder den i loven fastsatte fortrydelsesret ikke ved tjenesteydelser, hvis udførelsen af tjenesteydelsen påbegyndes samtidigt med aftaleindgåelse/betalingen. Ved at acceptere de generelle handelsbetingelser godkender og accepterer Kunden derfor udtrykkeligt, at Kunden ikke kan gøre brug af fortrydelsesretten, da produktet leveres straks efter betaling.

Afmelding

Reglerne i dette afsnit gælder alene for forbrugere.

En eventuel tilbagetræden fra en tjenesteydelsesaftale vil ikke frigøre nogen af parterne fra de forpligtelser, der opstod inden en skriftligt varsel om tilbagetræden blev givet. Som beskrevet under afsnittet “Indgåelse af aftale” er Kundens køb bindende for hele ordren, når der foreligger en accept. Ligeledes jf. afsnittet “Fortrydelsesret”, når Kundens tjenesteydelse leveres øjeblikkeligt efter bestilling, accepterer Kunden udtrykkeligt med sit køb, at Kunden ikke kan gøre brug af fortrydelsesretten, da produktet leveres straks efter betaling, og servicen leveres inden fortrydelsesfristen.

Ved tilbagetræden fra en tjenesteydelsesaftale kan forbrugeren, jf. forbrugeraftalelovens § 25, pålægges at betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret. Da Create Freedom By Faith ved aftalens start stiller hele det aftalte forløb til rådighed, vil det have undtagelsens karakter, at der kan blive tale om delvis tilbagebetaling for det aftalte forløb.

Leveres Kunden tjenesteydelse eller digitale produkt ikke øjeblikkeligt efter bestilling, gælder følgende regler for afmelding:

Ved enhver afmelding, uanset tidspunkt, beregnes et gebyr på minimum 50% af kursusprisen, som fratrækkes det beløb, der refunderes i forbindelse med afmelding.

Levering

Leveringstiden for fysiske ordre er typisk 5-10 hverdage. Digitale produkter leveres omgående.

Rettigheder og forpligtelser

Adgangen til digitale produkter er personlig og kan ikke overføres.

Kunden modtager login informationerne til sit medlemsområde via e-mail.

Login Informationerne, der sendes i forbindelse med registrering (brugernavn, adgangskode osv.), skal holdes hemmeligt af Kunden og ikke gøres tilgængelige for uautoriserede tredjeparter.

I tilfælde af, at tilgængelige fakta berettiger antagelsen om, at uautoriserede tredjeparter har tilegnet sig viden om Kundens login informationer, bedes Kunden straks underrette Create Freedom By Faith, så login informationerne kan blokeres eller ændres.

Create Freedom By Faith kan blokere Kunden adgang midlertidigt eller permanent, hvis der foreligger specifikt bevis for, at Kunden overtræder eller har overtrådt disse forpligtelser, eller hvis Create Freedom By Faith har nogen anden legitim begrundelse for blokeringen. Beslutningen om en blokering er taget under hensyntagen til Kundens legitime interesse.

Der findes kun et krav om adgang, når betalingen er foretaget for det digitale produkt.

Hvis Kunden har spørgsmål om brugen af de købte tjenester, eller hvis adgangen ikke fungerer, kan Kunden kontakte support@createfreedombyfaith.com.

Kunden har ret til at downloade og/eller udskrive lyd-/video- og PDF-filer samt andre dokumenter kun til eget brug, forudsat at dette er muligt for det digitale produkt, Kunden har købt. Download og udskrivning af filer er kun tilladt inden for denne ramme. I denne henseende har Kunden også tilladelse til at få udskrevet med teknisk support fra en tredjeparter (f.eks. kopibutik). I alle andre henseender er brugsrettighederne til filerne og dokumenterne forbeholdt Create Freedom By Faith. Dette betyder, at prøverne og dokumenterne og den viden, der gives, ikke er tilladt at stille til rådighed for tredjeparter, ikke gratis eller mod betaling.

Oprettelse af kopier af filer eller udskrifter til tredjepart; videregivelse eller videresendelse af filer eller dokumenter til tredjepart eller enhver anden anvendelse til andre formål end til eget studieformål, hvad enten det er mod betaling eller gratis, under og efter afslutningen af kurset kræver udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra Create Freedom By Faith.

De mærker og logoer, der er vist på dokumenterne, er beskyttet under varemærkeloven. Kunden er forpligtet til kun at bruge de dokumenter og filer, der er tilgængelige for sig inden for det anvendelsesområde, der udtrykkeligt er tilladt her eller i kraft af obligatoriske lovbestemte bestemmelser, selv uden samtykke fra Create Freedom By Faith, og ikke til at fremme uautoriseret brug af tredjeparter. Dette gælder også efter ophør af, tilbagetrækning fra eller annullering af deltagelsen.

Det er forbudt at lave optagelser af gruppeopkald eller andet indhold. Dette indhold er udelukkende tilgængeligt inden for det respektive program og må ikke opbevares eller bruges uden for dem.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til købelovens § 54 og § 83. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedrørende fejl og mangler skal meddeles til Create Freedom By Faith support@createfreedombyfaith.com inden to måneder efter varens modtagelse, med mindre andet er aftalt.

Reklamationsretten bortfalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

Kunde- & privatlivspolitik

Create Freedom By Faith foretager registreringen af Kundens personoplysninger med to formål: 1. At kunne levere varen til Kunden og 2. At kunne sikre samarbejde deltagerne imellem.

Create Freedom By Faith videresælger ikke personlige oplysninger, og Kunden kan til enhver tid få slettet sine oplysninger.

Kunden er indforstået med, at coaching ikke omfatter psykoterapi, og hvis det er nødvendigt, vil Kunden blive henvist til professionel rådgivning inden for det område. Er Kunden i gang med et behandlingsforløb hos en anden behandler (psykolog, psykiater, hypnoterapeut o.l.), bedes Kunden informere Create Freedom By Faith om dette.

For at Kunden kan indgå aftale med Create Freedom By Faith, er der brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail-adresse
  • Eventuelt CVR-nr.

Personoplysningerne registreres hos Create Freedom By Faith og kan opbevares i op til fem eller ti år.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af Kunden udtrykkelige samtykke, således at Kunden er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Create Freedom By Faith har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige i Create Freedom By Faith er Susan-Ann Sundgaard.

Create Freedom By Faith opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Create Freedom By Faith har Kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Kunden har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om sig. Disse rettigheder har Kunden efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til support@createfreedombyfaith.com

Klagemuligheder

Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.

ec.europa.eu

Ved klage skal Create Freedom By Faiths e-mailadresse angives:

support@createfreedombyfaith.com, samt hjemmesiden Kunden har købt varen på.

Begynd at skabe DIN frihed gennem troen at det kan lade sig gøre. Kontakt mig for en gratis
samtale, hvor jeg præsentere TIR programmet i dybden og vi kan afgøre om det er noget for
dig.

Adresse

Create Freedom by Faith

Langevænget 3
DK-5500 Middelfart
CVR: DK 42855499

Kontakt

T: +45 60 95 93 73

E: support@createfreedombyfaith.com

© 2023 | Create Freedom by Faith | Alle rettigheder forbeholdes